Kardiológia

                       
Ergo spirométer   Audio + ECG + Spiro